Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden NCOI Learning, M&D Seminars, Fiscaal Informatief, NCOI Business School

 1. De rechtsverhouding tussen NCOI NV/SA, met maatschappelijke zetel Motstraat 30 te 2800 Mechelen, KBO nr BE 0456.675.010 (hierna NCOI genoemd) en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele specifieke voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van NCOI. NCOI behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.
 2. De prestaties van NCOI bestaan uit het organiseren van (erkende) opleidingen, studiedagen, trainingen, coaching, opleidingsformules, begeleidingsprogramma’s, ontwikkelingstrajecten, e-learning, online opleidingen en andere vormen van opleiding en uit de logistieke en organisatorische ondersteuning van opleidingen voor de klant. Hierna worden de prestaties gezamenlijk aangeduid als ‘(de) Opleidingen’.
  • Open Opleidingen’ zijn opleidingen waaraan de klant, al dan niet gelijktijdig samen met andere klanten kan deelnemen. Hieronder vallen onder meer, zonder dat deze opsomming limitatief is: one-off verkopen van opleidingen, opleidingspakketten.
   • Online Opleidingen’ zijn Open Opleidingen die digitaal gevolgd kunnen worden. Hieronder vallen onder andere de Live Webinars, Virtual Classrooms, de Opnames van Online Opleidingen.
   • Opleidingsformules’ zijn specifieke pakketten of formules van Open Opleidingen (zoals bijvoorbeeld abonnementen).
   • ‘Erkend onderwijs’ zijn opleidingen hoger onderwijs erkend door de NVAO; met name Bachelor- en Masteropleidingen.
  • Incompany Trainingen’ zijn opleidingen waaraan enkel werknemers of relaties van de klant kunnen deelnemen. Behoudens anders overeengekomen, aanvaardt de klant dat de Opleidingen standaardproducten zijn die niet specifiek voor zijn behoeften gecreëerd werden. Bijgevolg aanvaardt de klant dat NCOI geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot het vermogen van de Opleidingen om aan de specifieke behoeften van de klant te beantwoorden. NCOI neemt alle redelijke maatregelen om de klant te voorzien van zo volledig en juist mogelijke informatie, evenwel zonder enige garantie in dit verband
 3. Open Opleidingen (inclusief onder andere Opleidingsformules en Online Opleidingen) – exclusief Erkend onderwijs 
  • Inschrijving - Elke inschrijving aan een Open Opleiding door de klant dient elektronisch of schriftelijk te gebeuren. Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard. De Overeenkomst tussen NCOI en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de inschrijving van de klant door NCOI. Na deze bevestiging zendt NCOI een factuur.
  • Betalingsmodaliteiten - Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen contant betaalbaar. Bij niet-betaling van de factuur door een consument bij aanvang van de Open Opleiding wordt automatisch een eerste kosteloze herinneringsbrief gestuurd. Na verzending van deze herinnering, heeft de klant een termijn van 14 kalenderdagen om te betalen zonder bijkomende kosten. Deze termijn gaat in op de derde werkdag na verzending van de herinnering. Op de facturen die niet tijdig worden betaald zal dan van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling de maximale verwijlintrest en de maximale forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn zoals voorzien in artikel XIX.4 van het Wetboek Economisch Recht. NCOI behoudt zich te allen tijde het recht voor om voor al de Opleidingsformules het principe der vooruitfacturering te gebruiken tegen de op dat ogenblik geldende verkoopprijs. 
  • Duur & Annulering - Indien de klant verhinderd is voor een Open Opleiding kan de klant zich, behoudens andersluidend beding, altijd laten vervangen door een andere persoon. De klant kan, behoudens andersluidend beding, zijn deelname aan een Open Opleiding kosteloos annuleren of opteren voor een deelname aan een andere sessie van dezelfde Open Opleiding, mits dit schriftelijk tot twee weken voor het begin van de Open Opleiding door NCOI ontvangen is. Nadien is de volledige prijs van de Open Opleiding verschuldigd.  Indien de klant de inschrijving annuleert nadat deze door NCOI is gewijzigd op verzoek van de klant, is de volledige prijs van de Open Opleiding verschuldigd. NCOI behoudt zich het recht om voor alle wijzigingen op vraag van de klant een administratieve kost in rekening te brengen.
   • Opleidingsformule - De duurtijd van een Opleidingsformule wordt automatisch vernieuwd voor telkens opeenvolgende periodes gelijk aan de initieel overeengekomen periode, tenzij de klant uiterlijk 1 maand voor vervaldag van de Opleidingsformule zijn opzegging schriftelijk betekent aan NCOI . Elke annulering van de bestelling van een Opleidingsformule door de klant dient schriftelijk te gebeuren binnen 15 kalenderdagen na datum van bestelling en dient door NCOI te worden aanvaard. De bestelling van een Opleidingsformule kan uitsluitend geannuleerd worden indien op het moment van annulering de Opleidingsformule nog niet in gebruik is genomen. In geval van annulering van de bestelling van een Opleidingsformule is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de geannuleerde bestelling. Indien de klant zijn inschrijving voor een specifieke opleiding binnen de Opleidingsformule wenst te annuleren, zijn de regels met betrekking tot annulering van deze specifieke opleiding van toepassing.  Voor de aankoop van persoonlijke Opleidingsformules geldt dat deze persoonlijk en individueel zijn en niet kunnen overgedragen worden aan een andere persoon. In een dergelijk geval kan de klant zich voor zijn deelname ook niet laten vervangen door een andere persoon.
   • Opnames van Online Opleidingen - De inschrijving voor een Opname van een Online Opleiding kan niet geannuleerd worden. Deze inschrijving is persoonlijk en individueel, en kan niet overgedragen worden aan een andere persoon. In dergelijk geval kan de klant zich voor zijn deelname ook niet laten vervangen door een andere persoon.
 4. Erkend Onderwijs
  • Inschrijving - Elke inschrijving aan een Eerkende opleiding door de klant dient elektronisch of schriftelijk te gebeuren na een intakegesprek. Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard. De Overeenkomst tussen NCOI en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de inschrijving van de klant door NCOI. Na deze bevestiging zendt NCOI een factuur.
  • Betalingsmodaliteiten - Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen contant betaalbaar. Voor erkend onderwijs geldt dat de klant, na expliciet overleg met NCOI, kan kiezen voor een deelbetaling. Een voorschot van 50% op het moment van inschrijving en het saldo van 50% een jaar na inschrijving. Indien de deelnemer afhaakt tijdens het traject, blijft het volledige bedrag van beide facturen verschuldigd aan NCOI.
  • Bij niet-betaling van de factuur door een consument bij aanvang van de Erkende Opleiding wordt automatisch een eerste kosteloze herinneringsbrief gestuurd. Na verzending van deze herinnering, heeft de klant een termijn van 14 kalenderdagen om te betalen zonder bijkomende kosten. Deze termijn gaat in op de derde werkdag na verzending van de herinnering. Op de facturen die niet tijdig worden betaald zal dan van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling de maximale verwijlintrest en de maximale forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn zoals voorzien in artikel XIX.4 van het Wetboek Economisch Recht.
  • In B2B-relaties blijft de wet van 2 augustus 2002 van toepassing
  • Duur & Annulering –  Indien de klant verhinderd is voor een Erkende opleiding kan de klant, behoudens andersluidend beding, op een ander moment de opleiding starten in samenspraak met studiebegeleiding. De klant kan, behoudens andersluidend beding, zijn deelname aan een Erkende opleiding kosteloos annuleren mits dit schriftelijk tot 90 dagen voor het begin van de Erkende opleiding ontvangen wordt.
   • Bij annulatie van de inschrijving tussen 90 en 30 dagen voor de aanvang van de Erkende opleiding is een vergoeding van 15% van de deelnameprijs verschuldig
   • Bij annulatie van de inschrijving tussen 30 en 15 dagen voor de aanvang van de Eerkende opleiding is een vergoeding van 25% van de deelnameprijs verschuldig
   • Bij annulatie minder dan 15 dagen voor aanvang van de Erkende opleiding is een vergoeding van 50% van de deelnameprijs verschuldigd
  • Indien de klant de inschrijving annuleert nadat deze door NCOI is gewijzigd op verzoek van de klant, is de volledige prijs van de Open Opleiding verschuldigd. NCOI behoudt zich het recht om voor alle wijzigingen op vraag van de klant een administratieve kost in rekening te brengen.
 1. Incompany Training 
  • Inschrijving – Voor Incompany Training komt de Overeenkomst tussen NCOI en de klant slechts tot stand na ondertekening van een specifiek schriftelijk contract. Voor het te betalen bedrag vermeld in het contract ontvangt de klant na start van de geplande prestaties een factuur. Bij Incompany Trainingen gespreid over meerdere maanden, gebeurt de facturatie op maandbasis.
  • Organisatie - Voor Incompany Trainingen wordt aan de klant een voorstel gedaan gebaseerd op de informatie waarover NCOI tot dan toe beschikt. De klant garandeert aan NCOI dat deze informatie, noodzakelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de Incompany Training, volledig en juist is. NCOI  geeft de Incompany Trainingen vanuit een onafhankelijke opstelling en houdt zich aan het programma dat ontwikkeld werd op basis van het overleg tussen NCOI en de klant. De klant bezorgt NCOI  tijdig alle documenten en gegevens die NCOI nodig heeft om de Incompany Training te kunnen uitvoeren volgens de afgesproken planning. Tijdens de geplande opleidingsdagen moeten de medewerkers van de klant die deelnemen aan de Incompany Training volledig beschikbaar zijn. De medewerkers van de klant die deelnemen aan de Incompany Training moeten de kans krijgen om tijdens de werkuren opdrachten uit te voeren die betrekking hebben op de Incompany Training. De klant betrekt pas derden bij de Incompany Training na goedkeuring door NCOI.
  • Betalingsmodaliteiten - Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen contant betaalbaar. Voor Incompany Trainingen geldt dat het bedrag van elke factuur dat niet betaald is binnen de 30 dagen na factuurdatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd wordt met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 25,00.
  • Annulering - Voor Incompany Trainingen geldt de volgende regeling. De klant kan kosteloos annuleren tot 5 weken voor het begin van de Incompany Training. Bij annulering tussen de 5 en 2 weken voor het begin van de Incompany Training betaalt de klant 50 % van het bedrag vermeld in het contract. Bij annulering minder dan 2 weken voor het begin van de Incompany Training blijft het volledige bedrag vermeld in het contract verschuldigd. De klant betaalt, bij annulering minder dan 5 weken voor het begin van de Incompany Training, ook alle kosten die door NCOI reeds gemaakt werden bij de voorbereiding van de Incompany Training (bv. voorbereidingstijd van de trainer, reservatiekosten van leslokalen, ). De klant kan de geplande trainingsdagen van een Incompany Training kosteloos verschuiven tot 5 weken voor het begin van de eerste geplande trainingsdagen. Bij verschuiving van de geplande trainingsdagen van een Incompany Training tussen de 5 en 2 weken voor het begin van de geplande trainingsdagen betaalt de klant bovenop de overeengekomen lesdagvergoeding een bijkomende kostenvergoeding gelijk aan 25 % van de lesdagvergoeding. Als de klant de geplande trainingsdagen van een Incompany Training verschuift minder dan 2 weken voor het begin van de geplande trainingsdagen, betaalt de klant bovenop de overeengekomen lesdagvergoeding een bijkomende kostenvergoeding gelijk aan 50 % van de lesdagvergoeding. Bij verschuiving van de geplande trainingsdagen van een Incompany Training minder dan 5 weken voor het begin van de geplande trainingsdagen betaalt de klant ook alle kosten die door NCOI reeds gemaakt werden voor reservatie van leslokalen m.b.t. deze Incompany Training. Bovendien moet de nieuwe datum van de Incompany Training die wordt afgesproken tussen NCOI en de klant vallen binnen de 6 maanden na de oorspronkelijk afgesproken datum. Er wordt 1 keer een verschuiving van de geplande trainingsdagen van een Incompany Training toegestaan, in het geval van een 2de verschuiving, gelden de voorwaarden in verband met de annulering van een Incompany Training, zoals hierboven omschreven.

6. Commerciële documenten en aanbiedingen van NCOI scheppen geen verbintenissen ui hoofde van NCOI.

7. Alle prijzen van NCOI zijn (behoudens anders vermeld) exclusief btw. De toepasselijke prijzen zijn diegenen die gelden op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst tussen NCOI en de klant.

8. NCOI is gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning aan te rekenen. In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van NCOI te voldoen, kan NCOI alle deelnames door de klant aan Open Opleidingen en/of de verdere uitvoering van Incompany Trainingen opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten.

9. NCOI behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen tijdens de duur van de Overeenkomst. NCOI behoudt zich tevens het recht voor de factureringsperiodiciteit te wijzigen, om te schakelen van delivery-based facturering (= factuur per verzonden item) naar time-based facturering (= factuur voor een bepaalde periode) of omgekeerd, het principe van gegroepeerde facturering (= facturering van verschillende Overeenkomsten middels één factuur) toe te passen en, in het algemeen, de factureringswijze te wijzigen. Elke afwijking op de door NCOI vastgelegde factureringsperiodiciteit moet door de klant schriftelijk worden aangevraagd en wordt slechts na uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van NCOI toegestaan. Dergelijke afwijking kan aanleiding geven tot het aanrekenen van een meerkost per op te stellen factuur.

10. NCOI heeft het recht schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele vorderingen van de klant ten opzichte van NCOI.

11. NCOI zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde Opleidingen te laten plaatsvinden. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. omdat er geen wetswijzigingen zijn opgetreden m.b.t. de recentelijke ontwikkelingen, ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen vanwege leveranciers en docenten van NCOI, pandemieën etc. ) kan NCOI de Opleidingen annuleren, of de inhoud, datum/data, locatie of uitvoering (klassikaal/online) wijzigen. In deze gevallen kan de klant zijn Opleiding annuleren of opteren voor een deelname aan een volgende sessie van deze geannuleerde of gewijzigde Opleiding. In geval van annulering, omwille van hogervermelde situaties, worden eventueel door de klant betaalde facturen op vraag terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. NCOI heeft het recht om de trainer(s) te wijzigen, indien NCOI meent dat dit voor de uitvoering en de kwaliteit van de Opleiding noodzakelijk is.

12. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door NCOI krachtens de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van NCOI beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. NCOI is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. NCOI is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de klant, noch is NCOI aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van NCOI wordt weerhouden, is NCOI er enkel toe gehouden de Opleiding te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.

13. De rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de rechtbank van koophandel te Brussel, en het vredegerecht van het eerste kanton te Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst en NCOI kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

14. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een Opleiding niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een Opleiding geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of NCOI.

15. De klant zal, zonder voorafgaande toestemming van NCOI, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze, gebruikte casestudies e.d.

16. NCOI verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR wetgeving, zoals ook verder uitgewerkt in de privacy policy van NCOI. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door NCOI. 

17. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

18. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door NCOI houdt geenszins een afstand van recht in.

Laten we het hebben over hoe ons cMBE-programma jouw organisatie helpt om maximale resultaten te behalen met een minimale investering!

Laat je gegevens achter via het formulier en Caroline of een van haar collega’s neemt zo snel mogelijk contact met je op.